انواع کیت های استخراج RNA توتال (تام) از شرکت دانش بنیان دنازیست آسیا

Total RNA isolation kit

کیت (فاقد ستون) استخراج RNA توتال از انواع سلولها و بافت های گیاهی و جانوری، و انواع باکتری و مخمر

Column RNA isolation kit

کیت (دارای ستون) استخراج RNA توتال از انواع سلولها و بافت های گیاهی و جانوری، و انواع باکتری و مخمر

Animal tissue RNA isolation kit

کیت (دارای ستون) استخراج RNA توتال از انواع سلولها و بافتهای حیوانی

Blood RNA isolation kit

کیت (دارای ستون) استخراج RNA توتال از نمونه خون کامل