محصولات (تولیدات) شرکت دانش بنیان دنازیست آسیا

RNA isolation kits

انواع کیت های استخراج RNA توتال از انواع سلولها و بافت های گیاهی و جانوری، و انواع باکتری و مخمر

DNA isolation kits

انواع کیت های استخراج DNA ژنومیک و پلاسمیدی از انواع سلولها و بافت های گیاهی و جانوری، و انواع باکتری و مخمر و کیت های بازیابی DNA از ژل و واکنش

Molecular biology reagents

معرف ها و بافرهای لازم برای انجام آزمایشات بیولوژی مولکولی از جمله معرف ها و آنزیم های لازم برای واکنش PCR، RT، و مواد لازم برای الکتروفورز

Cell biology reagents

انواع بافرها و معرف ها برای آزمایشات بیولوژی سلولی از جمله رنگ های فلورسنت، مواد لازم برای ایمونوسایتوکمیستری، و تثبیت کننده های فلورسنت