محیط کشت سلول DMEM-HG - محیط کشت با گلوکز بالا
محیط کشت سلول DMEM-LG - محیط کشت با گلوکز پایین
محیط کشت سلول RPMI
محیط کشت سلول DMEM-F12 برای کشت سلول های یوکاریوتی
سرم جنین گاوی (FBS) بعنوان مکمل محیط های کشت سلول های یوکاریوتی
آنزیم تریپسین EDTA Trtypsin Enzyme سلول های adherent
محلول آمینواسیدهای غیرضروری Non-Essential Amino Acids (NEAA) مکمل محیط کشت سلول
پنی‌سیلین / استرپتومایسین پن استرپ پنسترپ penstrep pen/strep
ال-گلوتامین (100X) مکمل محیط کشت سلول
محلول سدیم پیروات Sodium Pyruvate مکمل محیط کشت سلول

مشاهده همه 13 نتیجه

بلاگ