دنازیست آسیا
مشهد؛ میدان آزادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مرکز شماره ۴ رشد فناوری، ضلع شرقی ساختمان، شرکت دنازیست آسیا.
Opening Hours
Monday 9:00 – 14:30
Tuesday 9:00 – 14:30
Wednesday 9:00 – 14:30
Thursday 9:30 – 13:30
Friday Closed
Saturday 9:00 – 14:30
Sunday 9:00 – 14:30