مواد و محصولات مورد نیاز برای واکنش‌های RT-qPCR

در این صفحه محصولات مرتبط با واکنش‌هایی که برای تکثیر توالی مورد نظر خود نیاز دارید؛ وجود دارند. این مواد و محلول‌ها برای کلیه مراحل این عمل (یعنی مواد مورد نیاز برای ساخت cDNA؛ تکثیر قطعه مورد نظر توسط تکنیک‌های PCR یا Real time PCR؛ ساخت، run و مشاهده ژل الکتروفورز) بکار برده می‌شوند.

برای استخراج RNA یا DNA به صفحه مربوط به کیت‌ها مراجعه کنید:

برای بررسی انواع کیت‌های استخراج RNA یا DNA؛ به صفحه «راهنمای انتخاب کیت‌های دنازیست آسیا» مراجعه کنید.

واکنش زنجیره ای پلیمراز – سی دی ان آ – ریل تایم پی سی آر – پی‌سی‌آر – ژل الکتروفورز – پرایمر رندم هگزامر – مواد مورد نیاز برای پی سی آر – روش انجام الکتروفورز – اتیدیورم بروماید – مستر میکس – real time – relatime – اولیگو دی تی – oligo dt 18 – oligo dt18 – cdna synthesis – pcr – polymearse chain reaction – mastermix master mic syber green probe مسترمیکس مستر میکس سایبر گرین سایبرگرین پروب


1 2