لیست سفارشات پرایمر و پروب برای طراح

شماره فاکتورنام و نام خانوادگیپذیرش سفارش؟جزئیات سفارش
1712259833امیر یوسفیدر انتظار بررسیمشاهده جزئیات
1712259423امیر یوسفیدر انتظار بررسیمشاهده جزئیات
1710307864سعید کوپایی حاجیدر انتظار بررسیمشاهده جزئیات
1709970013شیما سهیلیدر انتظار بررسیمشاهده جزئیات
1704518094نیلوفر سلطانیدر انتظار بررسیمشاهده جزئیات
1703784830مهدی عظیم بیکدر انتظار بررسیمشاهده جزئیات
1703783432مهدی عظیم بیکدر انتظار بررسیمشاهده جزئیات
1700861569محمد امیریدر انتظار بررسیمشاهده جزئیات
1700760886محمد امیریدر انتظار بررسیمشاهده جزئیات
1700758448محمد امیریدر انتظار بررسیمشاهده جزئیات
شماره فاکتورنام و نام خانوادگیپذیرش سفارش؟جزئیات سفارش