لیست سفارشات پرایمر و پروب برای طراح

شماره فاکتورنام و نام خانوادگیپذیرش سفارش؟جزئیات سفارش
1700861569محمد امیریدر انتظار بررسیمشاهده جزئیات
1700760886محمد امیریدر انتظار بررسیمشاهده جزئیات
1700758448محمد امیریدر انتظار بررسیمشاهده جزئیات
1700570641مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایراندر انتظار بررسیمشاهده جزئیات
1698418243سودادر انتظار بررسیمشاهده جزئیات
1697486730زاهدیبلهمشاهده جزئیات
شماره فاکتورنام و نام خانوادگیپذیرش سفارش؟جزئیات سفارش