دنازیست آسیا
مشهد؛ میدان آزادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مرکز شماره ۴ رشد فناوری، ضلع شرقی ساختمان، شرکت دنازیست آسیا.
Opening Hours
دوشنبه 9:00 – 14:30
سه‌شنبه 9:00 – 14:30
چهارشنبه 9:00 – 14:30
پنج‌شنبه 9:30 – 13:30
جمعه Closed
شنبه 9:00 – 14:30
یکشنبه 9:00 – 14:30