کیت استخراج RNA
(روش ستونی)

Column RNA isolation kit
(25 or 50 applications)

شماره کاتالوگ: نامعلوم دسته: برچسب:

387,000 تومان735,000 تومان

صاف

کیت استخراج RNA ستونی دنازیست حاوی ستون‌های سانتریفیوژ و بافرهای لازم برای استخراج سریع و ساده RNA از انواع زیادی از سلولهای جانوری، گیاهی، باکتریایی و مخمر است.

به علت استفاده از ستون‌های سیلیکا در این کیت، سرعت استخراج افزایش یافته و استفاده آن برای افراد کم تجربه بسیار راحت خواهد بود. ضمن اینکه به میزان کمی از بافت اولیه (حدود ۲۰ میلی‌گرم) نیاز است. این کیت علاوه بر نمونه‌های آزمایشگاهی مناسب نمونه‌های بیمارستانی تحقیقاتی می‌باشد، زیرا مراحل انجام پروسه کوتاه و غیروابسته به سمپلینگ کاربر خواهد بود.

ترکیب خاص محلول‌های به کار برده شده در این کیت باعث استخراج انتخابی RNA شده و در نتیجه میزان DNA و پروتئین را در محلول استخراج شده به حداقل ممکن می‌رساند.

با توجه به کیفیت بالای RNA استخراج شده، استفاده از آن در هرگونه واکنش پائین دست امکانپذیر می‌باشد.

نحوه ارسال: عادی

مزایای انتخاب کیت استخراج RNA ستونی

 • استخراج RNA با کیفیت بالا از میزان کمی بافت (۲۰ میلی‌گرم)؛
 • افزایش سرعت و کاهش زمان برای هر استخراج؛
 • مناسب برای افراد کم‌تجربه.

 

نکات قابل توجه در انتخاب کیت استخراج RNA با روش ستونی

 • هزینه نسبتا بیشتر در مقایسه با روش غیرستونی؛

 

برای مقایسه انواع کیت‌های استخراج RNA دنازیست، لطفا به قسمت مربوطه در «صفحه راهنمای انتخاب محصولات دنازیست آسیا» مراجعه کنید.

 

این کیت در دو نوع ۲۵ و ۵۰ عددی موجود می‌باشد.

 

کیفت RNA استخراج شده با استفاده از این کیت

DENAzist column RNA isolation kit contains spin columns and solutions for quick and easy isolation of total RNA from a wide range of cells and tissues including animal, plant, bacterial and yeast cells. The unique composition of buffers selectively isolates RNA from biological samples and leaves the final elute with the least amount of DNA and protein. The isolated total RNA will have the highest quality for any downstream experiment.

S-1020 for 25 applications
S-1020-1 for 50 applications


محلول‌های موجود در کیت استخراج RNA به روش ستونی:

 • محلول DR1: باعث شکست دیواره سلولی، ممانعت از فعالیت آنزیم‌های نوکلئاز سلولی و تفکیک اسیدهای نوکلئیک RNA و DNA از یکدیگر و دیگر اجزای سلولی می‌شود. در ضمن در اتصال RNA به ستون کمک می‌کند.
 • محلول DR2: محلول دارای نمک است و برای شستشوی ستون حاوی RNA کاربرد دارد. در حین شستشو با این محلول، RNA به طور متصل با ستون باقی می‌ماند.
 • محلول DR3: برای آزادسازی و بازیابی RNA (یا elution) از ستون استفاده می‌شود.References

Oryan, A., Alemzadeh, E. Comparison of botulinum toxin type A and aprotinin monotherapy with combination therapy in healing of burn wounds in an animal model. Mol Biol Rep 47, 2693–2702 (2020)

Yazdani, M., Hatamipour, M., Alani, B., Nikzad, H., Mohammadian Roshan, N., Verdi, J., Jaafari, M., Noureddini, M., Badiee, A. Liposomal gp100 vaccine combined with CpG ODN sensitizes established B16F10 melanoma tumors to anti PD-1 therapy. Iranian Journal of Basic Medical Sciences, 2020; 23(8): 1065-1077. doi: 10.22038/ijbms.2020.46654.10762

Borhani S, Vessal S, Bagheri A, Shokouhifar F. Differential Gene Expression Pattern of Drought Responsive Transcription Factors in Chickpea: An Expressional Analysis. Journal of Plant Growth Regulation (2019)

Dehghanian SZ, Abdollahi M, Charehgani H, Niazi A. Combined of salicylic acid and Pseudomonas fluorescens CHA0 on the expression of PR1 gene and control of Meloidogyne javanica in tomato. Biological Control. (2019) 104134

Shademan M, Naseri Salanghuch A, Zare K, Zahedi M, Foroughi MA, Akhavan Rezayat K, Mosannen Mozaffari H, Ghaffarzadegan K, Goshayeshi L, Dehghani H. Expression profile analysis of two antisense lncRNAs to improve prognosis prediction of colorectal adenocarcinoma. Cancer Cell Int. 2019 Nov 6;19:278.

ALIKHANI, O.; ABBASPOUR, H. Effects of methyl jasmonate and cadmium on growth traits, cadmium transport and accumulation, and alleneoxide cyclase gene expression in wheat seedlings. Revista de Agricultura Neotropical 2019 6(3)20-29

Sheikhani-Shahin, H.; Mehrabani, D.; Ashraf, M. J.; Rajabi, H.; Norouzian, M.; Rahmanifar, F.; Nazhvani, S. D.; Zare, S. The Healing Effect of Bone Marrow-Derived Stem Cells and Aquatic Activity in Achilles Tendon Injury. Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society 2019, 70 (1), 1373–1380

Shamloo-Dashtpagerdi, R.; Lindlöf, A.; Niazi, A.; Pirasteh-Anosheh, H. LOS2 Gene Plays a Potential Role in Barley (Hordeum Vulgare L.) Salinity Tolerance as a Hub Gene. Mol Breeding 2019, 39 (8), 119. https://doi.org/10.1007/s11032-019-1026-z

Karimaghai, N.; Tamadon, A.; Rahmanifar, F.; Mehrabani, D.; Jahromi, A. R.; Zare, S.; Khodabandeh, Z.; Jahromi, I. R.; Koohi-Hoseinabadi, O.; Dianatpour, M. Spermatogenesis after Transplantation of Adipose Tissue-Derived Mesenchymal Stem Cells in Busulfan-Induced Azoospermic Hamster. Iranian journal of basic medical sciences 2018, 21 (7), 660

Ghobadi, F.; Rahmanifar, F.; Mehrabani, D.; Tamadon, A.; Dianatpour, M.; Zare, S.; Jahromi, I. R. Endometrial Mesenchymal Stem Stromal Cells in Mature and Immature Sheep: An in Vitro Study. International Journal of Reproductive Biomedicine 2018, 16 (2), 83

Mehrabani, D.; Mahdiyar, P.; Torabi, K.; Robati, R.; Zare, S.; Dianatpour, M.; Tamadon, A. Growth Kinetics and Characterization of Human Dental Pulp Stem Cells: Comparison between Third Molar and First Premolar Teeth. Journal of clinical and experimental dentistry 2017, 9 (2), e172

Hajihoseini, M.; Vahdati, A.; Ebrahim Hosseini, S.; Mehrabani, D.; Tamadon, A. Induction of Spermatogenesis after Stem Cell Therapy of Azoospermic Guinea Pigs. Veterinarski arhiv 2017, 87 (3), 333–350

Gashmardi, N.; Hosseini, S. E.; Mehrabani, D.; Edalatmanesh, M. A.; Khodabandeh, Z. Impacts of Bone Marrow Stem Cells on Caspase-3 Levels after Spinal Cord Injury in Mice. Iranian journal of medical sciences 2017, 42 (6), 593

Rahmanifar, F.; Tamadon, A.; Mehrabani, D.; Zare, S.; Abasi, S.; Keshavarz, S.; Dianatpour, M.; Khodabandeh, Z.; ghian Jahromi, I. R.; Koohi-Hoseinabadi, O. Histomorphometric Evaluation of Treatment of Rat Azoosper-Mic Seminiferous Tubules by Allotransplantation of Bone Marrow-Derived Mesenchymal Stem Cells. Iranian journal of basic medical sciences 2016, 19 (6), 653

Pasandideh, R.; Nassiri, M. R.; Raouf Delgosha, M.; Aslaminejad, A. A.; Tahmoorespur, M.; Zibaei, S.; Doosti, M.; Pasandideh, M. Evaluation of Cytokine MRNA Expression in Vaccinated Guinea Pigs with Foot-and-Mouth Disease Type O Inactivated Vaccine. Archives of Razi Institute 2016, 71 (1), 15–19. https://doi.org/10.22034/ari.2016.105993

Mortazavi, S. M. J.; Shekoohi-Shooli, F.; Aghamir, S. M. R.; Mehrabani, D.; Dehghanian, A.; Zare, S.; Mosleh-Shirazi, M. A. The Healing Effect of Bone Marrow-Derived Stem Cells in Acute Radiation Syndrome. Pakistan journal of medical sciences 2016, 32 (3), 646

Mehrabani, D.; Rabiee, M.; Tamadon, A.; Zare, S.; Jahromi, I. R.; Dianatpour, M.; Khodabandeh, Z. The Growth Kinetic, Differentiation Properties, Karyotyping, and Characterization of Adipose Tissue-Derived Stem Cells in Hamster. Comparative Clinical Pathology 2016, 25 (5), 1017–1022

Mehrabani, D.; Nazarabadi, R. B.; Kasraeian, M.; Tamadon, A.; Dianatpour, M.; Vahdati, A.; Zare, S.; Ghobadi, F. Growth Kinetics, Characterization, and Plasticity of Human Menstrual Blood Stem Cells. Iranian journal of medical sciences 2016, 41 (2), 132

Mehrabani, D.; Khodabandeh, Z. Effect of Bone Marrow-Derived Mesenchymal Stem Cells on Changes of Serum Levels of TNF-α and Locomotor Function after Spinal Cord Injury in Mice. J. Med. Sci 2016, 16 (1–2), 16–24

Khajehahmadi, Z.; Mehrabani, D.; Ashraf, M. J.; Rahmanifar, F.; Tanideh, N.; Tamadon, A.; Zare, S. Healing Effect of Conditioned Media from Bone Marrow-Derived Stem Cells in Thioacetamide-Induced Liver Fibrosis of Rat. J Med Sci 2016, 16 (1–2), 7–15

Es-haghi, M.; Bassami, M.; Dehghani, H. Construction and Quantitative Validation of Chicken CXCR4 Expression Reporter. Molecular biotechnology 2016, 58 (3), 202–211
Tamadon, A.; Mehrabani, D.; Rahmanifar, F.; Jahromi, A. R.; Panahi, M.; Zare, S.; Khodabandeh, Z.; Jahromi, I. R.; Tanideh, N.; Dianatpour, M. Induction of Spermatogenesis by Bone Marrow-Derived Mesenchymal Stem Cells in Busulfan-Induced Azoospermia in Hamster. International journal of stem cells 2015, 8 (2), 134

Mehrabani, D.; Rahmanifar, F.; Mellinejad, M.; Tamadon, A.; Dianatpour, M.; Zare, S.; Jahromi, I. R.; Ghobadi, F. Isolation, Culture, Characterization, and Adipogenic Differentiation of Heifer Endometrial Mesenchymal Stem Cells. Comparative Clinical Pathology 2015, 24 (5), 1159–1164

Mehrabani, D.; Hassanshahi, M. A.; Tamadon, A.; Zare, S.; Keshavarz, S.; Rahmanifar, F.; Dianatpour, M.; Khodabandeh, Z.; Jahromi, I.; Tanideh, N. Adipose Tissue-Derived Mesenchymal Stem Cells Repair Germinal Cells of Seminiferous Tubules of Busulfan-Induced Azoospermic Rats. Journal of human reproductive sciences 2015, 8 (2), 103

دانلود بروشور انگلیسی

در حال حاضر بروشوری برای این قسمت بارگزاری نشده است. درصورت نیاز با پشتیبانی تماس بگیرید.

دانلود بروشور فارسی

در حال حاضر بروشوری برای این قسمت بارگزاری نشده است. درصورت نیاز با پشتیبانی تماس بگیرید.

[ دیــدگــاه‌هــا درباره این محصول ]

 1. نگین

  سلام وقت بخیر. من یکی از دانشجوهای پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران هستم که از کیت استخراج RNA دنا زیست استفاده کردم. برای مقاله به اسم کامل کیت احتیاج دارم مثله این نمونه :
  RiboEx Total RNA reagent
  (GeneAll Biotechnology Co.,
  Ltd., Songpa-gu, South Korea)
  امکان داره اسم کامل کیت رو برای من بفرستید. خیلی ممنون

  • مدیر سایت

   با سلام و احترام،
   نام کامل کیت استخراج RNA ستونی به شرح زیر می باشد:

   DENAzist Column RNA Isolation Kit (DENAzist Asia Co., Mashhad, Iran)

   با سپاس

 2. بنفشه ف.

  با سلام؛
  در خصوص نحوه استخراج RNA سوالی داشتم. در پروتکل استخراجی که همراه محصول ارسال شده اشاره ای به قرار دادن نمونه ها روی یخ در حین استخراج و سرد بودن کلروفرم و الکل مورد استفاده نشده و دمای آزمایشگاه قید شده. ولی در پایان نامه های سال های قبل دانشجویانی که از همین کیت ستون دار دنازیست استفاده کرده بودند و پاسخ های خوبی هم گرفته بودند همگی مراحل استخراج را روی یخ انجام داده بودند. سوالم این است که آیا پروتکل عوض شده یا روی یخ ممکن است جواب بهتری حاصل شود؟ با تشکر

  • مدیر سایت

   با سلام و احترام؛

   همکاران ما در بخش تحقیق و توسعه شرکت دنازیست، پیوسته در حال بروزرسانی روش‌ها و پروتکل‌های مربوطه برای انواع نمونه‌های انسانی، حیوانی و گیاهی می‌باشند.
   بنابراین همیشه بهینه‌ترین روش استخراج در پروتکل همراه هر کیت موجود است.

   استفاده از محلول‌های سرد و انجام مراحل بر روی یخ در موارد خاصی توصیه شده است. اما همیشه و به طور روتین الزامی نیست.

   در استخراج RNA، روش صحیح فریز کردن و نگهداری نمونه‌های فریز شده در شرایط مناسب؛ مهمتر از استفاده از شرایط سرد در طی انجام کار است.
   لطفا توجه بفرمایید که سرعت عمل مناسب به همراه دقت کافی؛ در بهبود نتایج حاصله موثر است.

   لطفا اگر هرگونه سوال یا مشکلی در روند استخراج RNA داشتید، با ما در میان بگذارید.

 3. بنفشه ف. (خریدار این محصول)

  با سلام و وقت بخیر- از زمان افزودن اتانول به محلول DR2 تا چه مدت قابل استفاده است؟ آیا برای نگهداری طولانی مدت نیاز هست با حفظ تناسب ذکر شده اتانول را فقط به بخشی از محلول بیفزاییم؟

  • مدیر سایت

   با سلام خدمت شما

   شما می‌توانید همه حجم اتانول گفته شده در پروتکل را به محلول DR2 اضافه کنید. برای نگهداری طولانی‌مدت محلول‌های کیت استخراج RNA؛ آن را در دمای ۴ درجه (یخچال) قرار دهید.

 4. ف. بابائی

  با سلام و احترام ، بدین وسیله رضایتمندی خویش را به جهت استفاده از کیت ستونی استخراج RNA اعلاام می دارم. از مزایای مهم این کیت، کاهش احتمال آلودگی و ضریب اطمینان بالا در استخراج کامل و صحیح RNA از یک نمونه بافت اندک است. از نظر اینجانب استفاده از این کیت برای دانشجویان به مراتب راحت تر و بهتر از روشهای استخراج دستی RNA می باشد. با تشکر از کارکنان و مسئولین محترم شرکت دنا زیست آسیا. بابائی از دانشگاه ارومیه

  • مدیر سایت دنازیست

   با سلام خدمت شما خانم دکتر بابائی؛

   از نظر ارزشمند شما بسیار سپاسگزاریم و ممنون هستیم که تجربیات و نظر خود را با ما و سایر محققین به اشتراک گذاشتید.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

محصولات مرتبط با این محصول

پیشنهاد این محصول به دوستان

کیت استخراج RNA ستونی دنازیست حاوی ستون‌های سانتریفیوژ و بافرهای لازم برای استخراج سریع و ساده RNA از انواع زیادی از سلولهای جانوری، گیاهی، باکتریایی و مخمر است.

به علت استفاده از ستون‌های سیلیکا در این کیت، سرعت استخراج افزایش یافته و استفاده آن برای افراد کم تجربه بسیار راحت خواهد بود. ضمن اینکه به میزان کمی از بافت اولیه (حدود ۲۰ میلی‌گرم) نیاز است. این کیت علاوه بر نمونه‌های آزمایشگاهی مناسب نمونه‌های بیمارستانی تحقیقاتی می‌باشد، زیرا مراحل انجام پروسه کوتاه و غیروابسته به سمپلینگ کاربر خواهد بود.

ترکیب خاص محلول‌های به کار برده شده در این کیت باعث استخراج انتخابی RNA شده و در نتیجه میزان DNA و پروتئین را در محلول استخراج شده به حداقل ممکن می‌رساند.

با توجه به کیفیت بالای RNA استخراج شده، استفاده از آن در هرگونه واکنش پائین دست امکانپذیر می‌باشد.

نحوه ارسال: عادی

مزایای انتخاب کیت استخراج RNA ستونی

 • استخراج RNA با کیفیت بالا از میزان کمی بافت (۲۰ میلی‌گرم)؛
 • افزایش سرعت و کاهش زمان برای هر استخراج؛
 • مناسب برای افراد کم‌تجربه.

 

نکات قابل توجه در انتخاب کیت استخراج RNA با روش ستونی

 • هزینه نسبتا بیشتر در مقایسه با روش غیرستونی؛

 

برای مقایسه انواع کیت‌های استخراج RNA دنازیست، لطفا به قسمت مربوطه در «صفحه راهنمای انتخاب محصولات دنازیست آسیا» مراجعه کنید.

 

این کیت در دو نوع ۲۵ و ۵۰ عددی موجود می‌باشد.

 

کیفت RNA استخراج شده با استفاده از این کیت

DENAzist column RNA isolation kit contains spin columns and solutions for quick and easy isolation of total RNA from a wide range of cells and tissues including animal, plant, bacterial and yeast cells. The unique composition of buffers selectively isolates RNA from biological samples and leaves the final elute with the least amount of DNA and protein. The isolated total RNA will have the highest quality for any downstream experiment.

S-1020 for 25 applications
S-1020-1 for 50 applications


محلول‌های موجود در کیت استخراج RNA به روش ستونی:

 • محلول DR1: باعث شکست دیواره سلولی، ممانعت از فعالیت آنزیم‌های نوکلئاز سلولی و تفکیک اسیدهای نوکلئیک RNA و DNA از یکدیگر و دیگر اجزای سلولی می‌شود. در ضمن در اتصال RNA به ستون کمک می‌کند.
 • محلول DR2: محلول دارای نمک است و برای شستشوی ستون حاوی RNA کاربرد دارد. در حین شستشو با این محلول، RNA به طور متصل با ستون باقی می‌ماند.
 • محلول DR3: برای آزادسازی و بازیابی RNA (یا elution) از ستون استفاده می‌شود.References

Oryan, A., Alemzadeh, E. Comparison of botulinum toxin type A and aprotinin monotherapy with combination therapy in healing of burn wounds in an animal model. Mol Biol Rep 47, 2693–2702 (2020)

Yazdani, M., Hatamipour, M., Alani, B., Nikzad, H., Mohammadian Roshan, N., Verdi, J., Jaafari, M., Noureddini, M., Badiee, A. Liposomal gp100 vaccine combined with CpG ODN sensitizes established B16F10 melanoma tumors to anti PD-1 therapy. Iranian Journal of Basic Medical Sciences, 2020; 23(8): 1065-1077. doi: 10.22038/ijbms.2020.46654.10762

Borhani S, Vessal S, Bagheri A, Shokouhifar F. Differential Gene Expression Pattern of Drought Responsive Transcription Factors in Chickpea: An Expressional Analysis. Journal of Plant Growth Regulation (2019)

Dehghanian SZ, Abdollahi M, Charehgani H, Niazi A. Combined of salicylic acid and Pseudomonas fluorescens CHA0 on the expression of PR1 gene and control of Meloidogyne javanica in tomato. Biological Control. (2019) 104134

Shademan M, Naseri Salanghuch A, Zare K, Zahedi M, Foroughi MA, Akhavan Rezayat K, Mosannen Mozaffari H, Ghaffarzadegan K, Goshayeshi L, Dehghani H. Expression profile analysis of two antisense lncRNAs to improve prognosis prediction of colorectal adenocarcinoma. Cancer Cell Int. 2019 Nov 6;19:278.

ALIKHANI, O.; ABBASPOUR, H. Effects of methyl jasmonate and cadmium on growth traits, cadmium transport and accumulation, and alleneoxide cyclase gene expression in wheat seedlings. Revista de Agricultura Neotropical 2019 6(3)20-29

Sheikhani-Shahin, H.; Mehrabani, D.; Ashraf, M. J.; Rajabi, H.; Norouzian, M.; Rahmanifar, F.; Nazhvani, S. D.; Zare, S. The Healing Effect of Bone Marrow-Derived Stem Cells and Aquatic Activity in Achilles Tendon Injury. Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society 2019, 70 (1), 1373–1380

Shamloo-Dashtpagerdi, R.; Lindlöf, A.; Niazi, A.; Pirasteh-Anosheh, H. LOS2 Gene Plays a Potential Role in Barley (Hordeum Vulgare L.) Salinity Tolerance as a Hub Gene. Mol Breeding 2019, 39 (8), 119. https://doi.org/10.1007/s11032-019-1026-z

Karimaghai, N.; Tamadon, A.; Rahmanifar, F.; Mehrabani, D.; Jahromi, A. R.; Zare, S.; Khodabandeh, Z.; Jahromi, I. R.; Koohi-Hoseinabadi, O.; Dianatpour, M. Spermatogenesis after Transplantation of Adipose Tissue-Derived Mesenchymal Stem Cells in Busulfan-Induced Azoospermic Hamster. Iranian journal of basic medical sciences 2018, 21 (7), 660

Ghobadi, F.; Rahmanifar, F.; Mehrabani, D.; Tamadon, A.; Dianatpour, M.; Zare, S.; Jahromi, I. R. Endometrial Mesenchymal Stem Stromal Cells in Mature and Immature Sheep: An in Vitro Study. International Journal of Reproductive Biomedicine 2018, 16 (2), 83

Mehrabani, D.; Mahdiyar, P.; Torabi, K.; Robati, R.; Zare, S.; Dianatpour, M.; Tamadon, A. Growth Kinetics and Characterization of Human Dental Pulp Stem Cells: Comparison between Third Molar and First Premolar Teeth. Journal of clinical and experimental dentistry 2017, 9 (2), e172

Hajihoseini, M.; Vahdati, A.; Ebrahim Hosseini, S.; Mehrabani, D.; Tamadon, A. Induction of Spermatogenesis after Stem Cell Therapy of Azoospermic Guinea Pigs. Veterinarski arhiv 2017, 87 (3), 333–350

Gashmardi, N.; Hosseini, S. E.; Mehrabani, D.; Edalatmanesh, M. A.; Khodabandeh, Z. Impacts of Bone Marrow Stem Cells on Caspase-3 Levels after Spinal Cord Injury in Mice. Iranian journal of medical sciences 2017, 42 (6), 593

Rahmanifar, F.; Tamadon, A.; Mehrabani, D.; Zare, S.; Abasi, S.; Keshavarz, S.; Dianatpour, M.; Khodabandeh, Z.; ghian Jahromi, I. R.; Koohi-Hoseinabadi, O. Histomorphometric Evaluation of Treatment of Rat Azoosper-Mic Seminiferous Tubules by Allotransplantation of Bone Marrow-Derived Mesenchymal Stem Cells. Iranian journal of basic medical sciences 2016, 19 (6), 653

Pasandideh, R.; Nassiri, M. R.; Raouf Delgosha, M.; Aslaminejad, A. A.; Tahmoorespur, M.; Zibaei, S.; Doosti, M.; Pasandideh, M. Evaluation of Cytokine MRNA Expression in Vaccinated Guinea Pigs with Foot-and-Mouth Disease Type O Inactivated Vaccine. Archives of Razi Institute 2016, 71 (1), 15–19. https://doi.org/10.22034/ari.2016.105993

Mortazavi, S. M. J.; Shekoohi-Shooli, F.; Aghamir, S. M. R.; Mehrabani, D.; Dehghanian, A.; Zare, S.; Mosleh-Shirazi, M. A. The Healing Effect of Bone Marrow-Derived Stem Cells in Acute Radiation Syndrome. Pakistan journal of medical sciences 2016, 32 (3), 646

Mehrabani, D.; Rabiee, M.; Tamadon, A.; Zare, S.; Jahromi, I. R.; Dianatpour, M.; Khodabandeh, Z. The Growth Kinetic, Differentiation Properties, Karyotyping, and Characterization of Adipose Tissue-Derived Stem Cells in Hamster. Comparative Clinical Pathology 2016, 25 (5), 1017–1022

Mehrabani, D.; Nazarabadi, R. B.; Kasraeian, M.; Tamadon, A.; Dianatpour, M.; Vahdati, A.; Zare, S.; Ghobadi, F. Growth Kinetics, Characterization, and Plasticity of Human Menstrual Blood Stem Cells. Iranian journal of medical sciences 2016, 41 (2), 132

Mehrabani, D.; Khodabandeh, Z. Effect of Bone Marrow-Derived Mesenchymal Stem Cells on Changes of Serum Levels of TNF-α and Locomotor Function after Spinal Cord Injury in Mice. J. Med. Sci 2016, 16 (1–2), 16–24

Khajehahmadi, Z.; Mehrabani, D.; Ashraf, M. J.; Rahmanifar, F.; Tanideh, N.; Tamadon, A.; Zare, S. Healing Effect of Conditioned Media from Bone Marrow-Derived Stem Cells in Thioacetamide-Induced Liver Fibrosis of Rat. J Med Sci 2016, 16 (1–2), 7–15

Es-haghi, M.; Bassami, M.; Dehghani, H. Construction and Quantitative Validation of Chicken CXCR4 Expression Reporter. Molecular biotechnology 2016, 58 (3), 202–211
Tamadon, A.; Mehrabani, D.; Rahmanifar, F.; Jahromi, A. R.; Panahi, M.; Zare, S.; Khodabandeh, Z.; Jahromi, I. R.; Tanideh, N.; Dianatpour, M. Induction of Spermatogenesis by Bone Marrow-Derived Mesenchymal Stem Cells in Busulfan-Induced Azoospermia in Hamster. International journal of stem cells 2015, 8 (2), 134

Mehrabani, D.; Rahmanifar, F.; Mellinejad, M.; Tamadon, A.; Dianatpour, M.; Zare, S.; Jahromi, I. R.; Ghobadi, F. Isolation, Culture, Characterization, and Adipogenic Differentiation of Heifer Endometrial Mesenchymal Stem Cells. Comparative Clinical Pathology 2015, 24 (5), 1159–1164

Mehrabani, D.; Hassanshahi, M. A.; Tamadon, A.; Zare, S.; Keshavarz, S.; Rahmanifar, F.; Dianatpour, M.; Khodabandeh, Z.; Jahromi, I.; Tanideh, N. Adipose Tissue-Derived Mesenchymal Stem Cells Repair Germinal Cells of Seminiferous Tubules of Busulfan-Induced Azoospermic Rats. Journal of human reproductive sciences 2015, 8 (2), 103

دانلود بروشور انگلیسی

در حال حاضر بروشوری برای این قسمت بارگزاری نشده است. درصورت نیاز با پشتیبانی تماس بگیرید.

دانلود بروشور فارسی

در حال حاضر بروشوری برای این قسمت بارگزاری نشده است. درصورت نیاز با پشتیبانی تماس بگیرید.

[ دیــدگــاه‌هــا درباره این محصول ]

 1. نگین

  سلام وقت بخیر. من یکی از دانشجوهای پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران هستم که از کیت استخراج RNA دنا زیست استفاده کردم. برای مقاله به اسم کامل کیت احتیاج دارم مثله این نمونه :
  RiboEx Total RNA reagent
  (GeneAll Biotechnology Co.,
  Ltd., Songpa-gu, South Korea)
  امکان داره اسم کامل کیت رو برای من بفرستید. خیلی ممنون

  • مدیر سایت

   با سلام و احترام،
   نام کامل کیت استخراج RNA ستونی به شرح زیر می باشد:

   DENAzist Column RNA Isolation Kit (DENAzist Asia Co., Mashhad, Iran)

   با سپاس

 2. بنفشه ف.

  با سلام؛
  در خصوص نحوه استخراج RNA سوالی داشتم. در پروتکل استخراجی که همراه محصول ارسال شده اشاره ای به قرار دادن نمونه ها روی یخ در حین استخراج و سرد بودن کلروفرم و الکل مورد استفاده نشده و دمای آزمایشگاه قید شده. ولی در پایان نامه های سال های قبل دانشجویانی که از همین کیت ستون دار دنازیست استفاده کرده بودند و پاسخ های خوبی هم گرفته بودند همگی مراحل استخراج را روی یخ انجام داده بودند. سوالم این است که آیا پروتکل عوض شده یا روی یخ ممکن است جواب بهتری حاصل شود؟ با تشکر

  • مدیر سایت

   با سلام و احترام؛

   همکاران ما در بخش تحقیق و توسعه شرکت دنازیست، پیوسته در حال بروزرسانی روش‌ها و پروتکل‌های مربوطه برای انواع نمونه‌های انسانی، حیوانی و گیاهی می‌باشند.
   بنابراین همیشه بهینه‌ترین روش استخراج در پروتکل همراه هر کیت موجود است.

   استفاده از محلول‌های سرد و انجام مراحل بر روی یخ در موارد خاصی توصیه شده است. اما همیشه و به طور روتین الزامی نیست.

   در استخراج RNA، روش صحیح فریز کردن و نگهداری نمونه‌های فریز شده در شرایط مناسب؛ مهمتر از استفاده از شرایط سرد در طی انجام کار است.
   لطفا توجه بفرمایید که سرعت عمل مناسب به همراه دقت کافی؛ در بهبود نتایج حاصله موثر است.

   لطفا اگر هرگونه سوال یا مشکلی در روند استخراج RNA داشتید، با ما در میان بگذارید.

 3. بنفشه ف. (خریدار این محصول)

  با سلام و وقت بخیر- از زمان افزودن اتانول به محلول DR2 تا چه مدت قابل استفاده است؟ آیا برای نگهداری طولانی مدت نیاز هست با حفظ تناسب ذکر شده اتانول را فقط به بخشی از محلول بیفزاییم؟

  • مدیر سایت

   با سلام خدمت شما

   شما می‌توانید همه حجم اتانول گفته شده در پروتکل را به محلول DR2 اضافه کنید. برای نگهداری طولانی‌مدت محلول‌های کیت استخراج RNA؛ آن را در دمای ۴ درجه (یخچال) قرار دهید.

 4. ف. بابائی

  با سلام و احترام ، بدین وسیله رضایتمندی خویش را به جهت استفاده از کیت ستونی استخراج RNA اعلاام می دارم. از مزایای مهم این کیت، کاهش احتمال آلودگی و ضریب اطمینان بالا در استخراج کامل و صحیح RNA از یک نمونه بافت اندک است. از نظر اینجانب استفاده از این کیت برای دانشجویان به مراتب راحت تر و بهتر از روشهای استخراج دستی RNA می باشد. با تشکر از کارکنان و مسئولین محترم شرکت دنا زیست آسیا. بابائی از دانشگاه ارومیه

  • مدیر سایت دنازیست

   با سلام خدمت شما خانم دکتر بابائی؛

   از نظر ارزشمند شما بسیار سپاسگزاریم و ممنون هستیم که تجربیات و نظر خود را با ما و سایر محققین به اشتراک گذاشتید.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

محصولات مرتبط با این محصول