کیت استخراج Total RNA (روش غیرستونی)

Total RNA isolation kit
(25 or 50 applications)

شماره کاتالوگ: «برای دیدن شماره کاتالوگ، ابتدا از منوی کشویی یک محصول را انتخاب کنید» دسته: , برچسب:

۴۶۲,۰۰۰ تومان۸۷۹,۰۰۰ تومان

صاف

کیت استخراج Total RNA دنازیست برای استخراج با کیفیت RNA توتال (تام) از انواع بافت‌ها و سلول‌های جانوری و گیاهی استفاده می‌شود. در این کیت، از ستون‌های سیلیکا استفاده نمی‌شود، بنابراین هزینه نهایی نسبت به سایر کیت‌ها (و محصولات مشابه خارجی) بسیار کمتر می‌باشد. این کیت برای نمونه‌های آزمایشگاهی بسیار پرکاربرد است، زیرا هزینه تکرار آزمایشات را کاهش چشمگیری می‌دهد.

RNA استخراج شده می‌تواند در کلیه آزمایشات پائین دست مورد استفاده قرار گیرد. (آزمایشات پایین‌دست از جمله Next-Generation Sequencing (NGS) و RT-qPCR و مطالعات بیان ژن و …)

بعلت جداسازی موثر DNA از RNA در پروسه استخراج؛ RNA نهایی، دارای کیفیت و خلوص بالا می‌باشد.

 

نحوه ارسال: عادی (بدون نیاز به ارسال بر روی یخ)

 

مزایا کیت استخراج RNA غیر ستونی

 • استخراج تمام RNA سلول (حتی miRNA ها)؛
 • محصول نهایی (yield) بسیار بیشتر نسبت به کیت‌های ستونی؛
 • مناسب برای نمونه‌های آزمایشگاهی (هزینه پایین تکرار آزمایشات).

 

نکات قابل توجه در مورد کیت استخراج RNA غیر ستونی

 • نیاز به حداقل ۵۰ میلی‌گرم از بافت مورد نظر برای یک استخراج مناسب و با کیفیت؛
 • مراحل طولانی‌تر و پیچیده‌تر نسبت به کیت‌های ستونی.

 

برای مقایسه انواع کیت‌های استخراج RNA دنازیست، لطفا به قسمت مربوطه در «صفحه راهنمای انتخاب محصولات دنازیست آسیا» مراجعه کنید.

 

کیت استخراج Total RNA در دو نوع ۲۵ و ۵۰ عددی در دسترس محققین و پژوهشگران گرامی قرار دارد.

 

کیفیت RNA استخراج شده با استفاده از این کیت


 


محلول‌های موجود در کیت استخراج Total RNA به روش غیرستونی:

 • محلول G1: باعث شکست دیواره سلولی، ممانعت از فعالیت ریبونوکلئازهای سلولی و تفکیک اسیدهای نوکلئیک RNA و DNA از یکدیگر و دیگر اجزای سلولی می‌شود.
 • محلول G2: نمک های لازم برای رسوب RNA را فراهم می سازد.

 

DENAzist Total RNA isolation kit is composed of two unique solutions for isolation of RNA from a wide range of cells and tissues.

Using this kit, high quality RNA species can be isolated, which are immediately usable in a variety of downstream processes including:

 • Next generation sequencing,
 • RT-qPCR,
 • Northern blotting,
 • reverse transcription,
 • nuclease protection assay,
 • quantitative study of gene expression,
 • and microarray experiments.

During the isolation process, DNA is actively separated from RNA, and thus, the resulting RNA will have a high degree of quality and purity.

S-1010 for 25 applications
S-1010-1 for 50 applications

مقالاتی که از این محصول دنازیست استفاده کرده‌اند (Citations):

Mansouri M, Mohammadi F. Transcriptome analysis to identify key genes involved in terpenoid and rosmarinic acid biosynthesis in lemon balm (Melissa officinalis). Gene. 2021 Mar 20;773:145417. doi: 10.1016/j.gene.2021.145417

Fatemeh Abbasi Teshnizi; Kazemipour, Nasrin; Nazifi, Saeed; Kamran Bagheri Lankarani; Sepehrimanesh, Masood; et al. Physiological Reports; Oxford Vol. 9, Iss. 7, (Apr 2021). DOI:10.14814/phy2.14825

Zarei, A., Motamedi, M., Soltanian, S. et al. A Contribution to the Understanding of Osmoregulation in Two Tooth-Carps Occupying Different Osmotic Niches. Iran J Sci Technol Trans Sci (2020). https://doi.org/10.1007/s40995-020-00981-6.

Aydin Shekari, Rahim Naghshiband Hassani, Morteza Soleimani Aghdam. Exogenous application of GABA retards cap browning in Agaricus bisporus and its possible mechanism. Postharvest Biology and Technology, Volume 174, 2021, 111434.

Nader Adamipour, Morteza Khosh-Khui, Hassan Salehi, Hooman Razi, Akbar Karami, Ali Moghadam, Metabolic and genes expression analyses involved in proline metabolism of two rose species under drought stress, Plant Physiology and Biochemistry, Volume 155, 2020, Pages 105-113,

Mahroo Rastegari, Alireza Shiri, Abbas Behzad-Behbahani, Mohammad Rasoolian, Farahnaz Zare, Gholamreza Rafiei, Mojtaba Mortazavi, Sedigheh Sharifzadeh, and Seyed Younes Hosseini. Cancer Biotherapy and Radiopharmaceuticals. ahead of printhttp://doi.org/10.1089/cbr.2019.3080

Mona Shahlaei, Maryam Saeidifar, Ali Zamanian, Increasing the effectiveness of oxaliplatin using colloidal immunoglobulin G nanoparticles: Synthesis, cytotoxicity, interaction, and release studies, Colloids and Surfaces B: BiointerfacesVolume 195, 2020, 111255

Sara Soltanian, Mahboubeh Sheikhbahaei & Mahsa Ziasistani (2020) Phytol Down-Regulates Expression of Some Cancer Stem Cell Markers and Decreases Side Population Proportion in Human Embryonic Carcinoma NCCIT Cells, Nutrition and Cancer, DOI: 10.1080/01635581.2020.1795695

Hamide Salari, Amin Afkhami-Poostchi, Shokouhozaman Soleymanifard, Saeideh Nakhaei-Rad, Elahe Merajifar, Mehrdad Iranshahi, Maryam M. Matin & Fatemeh B. Rassouli (2020) Coadministration of auraptene and radiotherapy; a novel modality against colon carcinoma cells in vitro and in vivo, International Journal of Radiation Biology, DOI: 10.1080/09553002.2020.1770359

Rasoulpour R, Izadpanah K, Afsharifar A. Opuntin B, the antiviral protein isolated from prickly pear (Opuntia ficus-indica (L.) Miller) cladode exhibits ribonuclease activity. Microbial Pathogenesis (2019) 103929

Ghayoumi N, Emamjomeh A, Solouki M, Heidari F. Expression of genes involved in ethylene and abscisic acid metabolism and early ripening for Yaghooti grape of Sistan. Scientia Horticulturae (2020)262

Farrokhi, Z.; Alizadeh, H.; Alizadeh, H.; Fariba Abooei Mehrizi. Host-Induced Silencing of Some Important Genes Involved in Osmoregulation of Parasitic Plant Phelipanche aegyptiaca. Molecular Biotechnology (2019)

Toranj, S.; Aliabad, K.K.; Abbaspour, H.; Saeedpour, A. Effect of salt stress on the genes expression of the vacuolar H+ -pyrophosphatase and Na+/H+  antiporter in Rubia tinctorum. Molecular Biology Reports 2019

Motamedi, M.; Zeinali, F.; Soltanian, S. Expression Patterns of Three Regulatory Genes in Caudal Fin Regeneration of the Euryhaline Killifish, Aphanius Hormuzensis (Teleostei: Aphaniidae). Iranian Journal of Science and Technology, Transactions A: Science 2019, 1–8

Kargar, F.; Niazi, A.; Fakhrfeshani, M.; Malekzadeh, K. Expression Analysis of Genes Encoding NHX2 Antiporter and Subunit A of Vacuolar H+-ATPase Pump in Salt-Resistant and Salt-Sensitive Barley (Hordeum Vulgare L.) Cultivars under Salt Stress. Russ J Plant Physiol 2019, 66 (4), 572–582

Farrokhi, Z.; Alizadeh, H.; Alizadeh, H. Developmental Patterns of Enzyme Activity, Gene Expression, and Sugar Content in Sucrose Metabolism of Two Broomrape Species. Plant Physiology and Biochemistry 2019, 142, 8–14

Zare, K.; Shademan, M.; Seno, M. M. G.; Dehghani, H. CRISPR/Cas9 Knockout Strategies to Ablate CCAT1 LncRNA Gene in Cancer Cells. Biological procedures online 2018, 20 (1), 21

Zahedi, M.; Parham, A.; Dehghani, H.; Mehrjerdi, H. K. Equine Bone Marrow-Derived Mesenchymal Stem Cells: Optimization of Cell Density in Primary Culture. Stem cell investigation 2018, 5

Soltanian, S.; Riahirad, H.; Pabarja, A.; Jafari, E.; Khandani, B. K. Effect of Cinnamic Acid and FOLFOX in Diminishing Side Population and Downregulating Cancer Stem Cell Markers in Colon Cancer Cell Line HT-29. DARU Journal of Pharmaceutical Sciences 2018, 26 (1), 19–29

Soltanian, S.; Riahirad, H.; Pabarja, A.; KARIMZADEH, M. R.; Saeidi, K.; Perez-Tejada, E.; Morales-Corona, J.; Gomez-Quiroz, L. E.; Gutierrez-Ruiz, M. C.; Olayo, R. Kaempferol and Docetaxel Diminish Side Population and Down-Regulate Some Cancer Stem Cell Markers in Breast Cancer Cell Line MCF-7. Biocell 2017, 41 (2–3), 33–40

Ebadi, P.; Fazeli, M. Anti-Photoaging Potential of Propolis Extract in UVB-Irradiated Human Dermal Fibroblasts through Increasing the Expression of FOXO3A and NGF Genes. Biomedicine & Pharmacotherapy 2017, 95, 47–54

Pasandideh, R.; Nassiri, M. R.; Raouf Delgosha, M.; Aslaminejad, A. A.; Tahmoorespur, M.; Zibaei, S.; Doosti, M.; Pasandideh, M. Evaluation of Cytokine MRNA Expression in Vaccinated Guinea Pigs with Foot-and-Mouth Disease Type O Inactivated Vaccine. Archives of Razi Institute 2016, 71 (1), 15–19

Khajeh, H.; Bahari, A.; Lagzian, M.; Sabbagh, S. K. Functional and Key Gene Expression Analyses of Chicken Monocyte-Derived Dendritic Cells with Recombinant Interleukin 4. Iranian Journal of Allergy, Asthma and Immunology 2016, 15 (6), 508–514

Soltanian, S.; Dehghani, H.; Matin, M. M.; Bahrami, A. R. Expression Analysis of BORIS during Pluripotent, Differentiated, Cancerous, and Non-Cancerous Cell States. Acta Biochim Biophys Sin 2014, 46 (8), 647–658

Naeemipour, M.; Dehghani, H.; Bassami, M.; Bahrami, A. Expression Dynamics of Pluripotency Genes in Chicken Primordial Germ Cells before and after Colonization of the Genital Ridges. Molecular reproduction and development 2013, 80 (10), 849–861

Foroughi, M. A.; Dehghani, H.; Mahdavi-Shahri, N.; Bassami, M. R. Sodium Selenite Increases the Transcript Levels of Iodothyronine Deiodinases I and II in Ovine and Bovine Fetal Thyrocytes in Vitro. Journal of Trace Elements in Medicine and Biology 2013, 27 (3), 213–220

دانلود بروشور انگلیسی

در حال حاضر بروشوری برای این قسمت بارگزاری نشده است. درصورت نیاز با پشتیبانی تماس بگیرید.


 


 

دانلود بروشور فارسی

در حال حاضر بروشوری برای این قسمت بارگزاری نشده است. درصورت نیاز با پشتیبانی تماس بگیرید.

دیدگاهها

 1. عربیان

  سلام. این کیت استخراج را به چه روشی انجام می دهد؟

  • مدیر سایت دنازیست

   با سلام؛ این کیت با روش فنول-کلروفرم و «بدون استفاده» از ستون‌های سیلیکا استخراج RNA را انجام می‌دهد.

   اگر پاسخ خود را نگرفته‌اید؛ لطفا سوال خود را با جزئیات بیشتری بپرسید.
   متشکرم.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  پیشنهاد این محصول به دوستان

  کیت استخراج Total RNA دنازیست برای استخراج با کیفیت RNA توتال (تام) از انواع بافت‌ها و سلول‌های جانوری و گیاهی استفاده می‌شود. در این کیت، از ستون‌های سیلیکا استفاده نمی‌شود، بنابراین هزینه نهایی نسبت به سایر کیت‌ها (و محصولات مشابه خارجی) بسیار کمتر می‌باشد. این کیت برای نمونه‌های آزمایشگاهی بسیار پرکاربرد است، زیرا هزینه تکرار آزمایشات را کاهش چشمگیری می‌دهد.

  RNA استخراج شده می‌تواند در کلیه آزمایشات پائین دست مورد استفاده قرار گیرد. (آزمایشات پایین‌دست از جمله Next-Generation Sequencing (NGS) و RT-qPCR و مطالعات بیان ژن و …)

  بعلت جداسازی موثر DNA از RNA در پروسه استخراج؛ RNA نهایی، دارای کیفیت و خلوص بالا می‌باشد.

   

  نحوه ارسال: عادی (بدون نیاز به ارسال بر روی یخ)

   

  مزایا کیت استخراج RNA غیر ستونی

  • استخراج تمام RNA سلول (حتی miRNA ها)؛
  • محصول نهایی (yield) بسیار بیشتر نسبت به کیت‌های ستونی؛
  • مناسب برای نمونه‌های آزمایشگاهی (هزینه پایین تکرار آزمایشات).

   

  نکات قابل توجه در مورد کیت استخراج RNA غیر ستونی

  • نیاز به حداقل ۵۰ میلی‌گرم از بافت مورد نظر برای یک استخراج مناسب و با کیفیت؛
  • مراحل طولانی‌تر و پیچیده‌تر نسبت به کیت‌های ستونی.

   

  برای مقایسه انواع کیت‌های استخراج RNA دنازیست، لطفا به قسمت مربوطه در «صفحه راهنمای انتخاب محصولات دنازیست آسیا» مراجعه کنید.

   

  کیت استخراج Total RNA در دو نوع ۲۵ و ۵۰ عددی در دسترس محققین و پژوهشگران گرامی قرار دارد.

   

  کیفیت RNA استخراج شده با استفاده از این کیت


   


  محلول‌های موجود در کیت استخراج Total RNA به روش غیرستونی:

  • محلول G1: باعث شکست دیواره سلولی، ممانعت از فعالیت ریبونوکلئازهای سلولی و تفکیک اسیدهای نوکلئیک RNA و DNA از یکدیگر و دیگر اجزای سلولی می‌شود.
  • محلول G2: نمک های لازم برای رسوب RNA را فراهم می سازد.

   

  DENAzist Total RNA isolation kit is composed of two unique solutions for isolation of RNA from a wide range of cells and tissues.

  Using this kit, high quality RNA species can be isolated, which are immediately usable in a variety of downstream processes including:

  • Next generation sequencing,
  • RT-qPCR,
  • Northern blotting,
  • reverse transcription,
  • nuclease protection assay,
  • quantitative study of gene expression,
  • and microarray experiments.

  During the isolation process, DNA is actively separated from RNA, and thus, the resulting RNA will have a high degree of quality and purity.

  S-1010 for 25 applications
  S-1010-1 for 50 applications

  مقالاتی که از این محصول دنازیست استفاده کرده‌اند (Citations):

  Mansouri M, Mohammadi F. Transcriptome analysis to identify key genes involved in terpenoid and rosmarinic acid biosynthesis in lemon balm (Melissa officinalis). Gene. 2021 Mar 20;773:145417. doi: 10.1016/j.gene.2021.145417

  Fatemeh Abbasi Teshnizi; Kazemipour, Nasrin; Nazifi, Saeed; Kamran Bagheri Lankarani; Sepehrimanesh, Masood; et al. Physiological Reports; Oxford Vol. 9, Iss. 7, (Apr 2021). DOI:10.14814/phy2.14825

  Zarei, A., Motamedi, M., Soltanian, S. et al. A Contribution to the Understanding of Osmoregulation in Two Tooth-Carps Occupying Different Osmotic Niches. Iran J Sci Technol Trans Sci (2020). https://doi.org/10.1007/s40995-020-00981-6.

  Aydin Shekari, Rahim Naghshiband Hassani, Morteza Soleimani Aghdam. Exogenous application of GABA retards cap browning in Agaricus bisporus and its possible mechanism. Postharvest Biology and Technology, Volume 174, 2021, 111434.

  Nader Adamipour, Morteza Khosh-Khui, Hassan Salehi, Hooman Razi, Akbar Karami, Ali Moghadam, Metabolic and genes expression analyses involved in proline metabolism of two rose species under drought stress, Plant Physiology and Biochemistry, Volume 155, 2020, Pages 105-113,

  Mahroo Rastegari, Alireza Shiri, Abbas Behzad-Behbahani, Mohammad Rasoolian, Farahnaz Zare, Gholamreza Rafiei, Mojtaba Mortazavi, Sedigheh Sharifzadeh, and Seyed Younes Hosseini. Cancer Biotherapy and Radiopharmaceuticals. ahead of printhttp://doi.org/10.1089/cbr.2019.3080

  Mona Shahlaei, Maryam Saeidifar, Ali Zamanian, Increasing the effectiveness of oxaliplatin using colloidal immunoglobulin G nanoparticles: Synthesis, cytotoxicity, interaction, and release studies, Colloids and Surfaces B: BiointerfacesVolume 195, 2020, 111255

  Sara Soltanian, Mahboubeh Sheikhbahaei & Mahsa Ziasistani (2020) Phytol Down-Regulates Expression of Some Cancer Stem Cell Markers and Decreases Side Population Proportion in Human Embryonic Carcinoma NCCIT Cells, Nutrition and Cancer, DOI: 10.1080/01635581.2020.1795695

  Hamide Salari, Amin Afkhami-Poostchi, Shokouhozaman Soleymanifard, Saeideh Nakhaei-Rad, Elahe Merajifar, Mehrdad Iranshahi, Maryam M. Matin & Fatemeh B. Rassouli (2020) Coadministration of auraptene and radiotherapy; a novel modality against colon carcinoma cells in vitro and in vivo, International Journal of Radiation Biology, DOI: 10.1080/09553002.2020.1770359

  Rasoulpour R, Izadpanah K, Afsharifar A. Opuntin B, the antiviral protein isolated from prickly pear (Opuntia ficus-indica (L.) Miller) cladode exhibits ribonuclease activity. Microbial Pathogenesis (2019) 103929

  Ghayoumi N, Emamjomeh A, Solouki M, Heidari F. Expression of genes involved in ethylene and abscisic acid metabolism and early ripening for Yaghooti grape of Sistan. Scientia Horticulturae (2020)262

  Farrokhi, Z.; Alizadeh, H.; Alizadeh, H.; Fariba Abooei Mehrizi. Host-Induced Silencing of Some Important Genes Involved in Osmoregulation of Parasitic Plant Phelipanche aegyptiaca. Molecular Biotechnology (2019)

  Toranj, S.; Aliabad, K.K.; Abbaspour, H.; Saeedpour, A. Effect of salt stress on the genes expression of the vacuolar H+ -pyrophosphatase and Na+/H+  antiporter in Rubia tinctorum. Molecular Biology Reports 2019

  Motamedi, M.; Zeinali, F.; Soltanian, S. Expression Patterns of Three Regulatory Genes in Caudal Fin Regeneration of the Euryhaline Killifish, Aphanius Hormuzensis (Teleostei: Aphaniidae). Iranian Journal of Science and Technology, Transactions A: Science 2019, 1–8

  Kargar, F.; Niazi, A.; Fakhrfeshani, M.; Malekzadeh, K. Expression Analysis of Genes Encoding NHX2 Antiporter and Subunit A of Vacuolar H+-ATPase Pump in Salt-Resistant and Salt-Sensitive Barley (Hordeum Vulgare L.) Cultivars under Salt Stress. Russ J Plant Physiol 2019, 66 (4), 572–582

  Farrokhi, Z.; Alizadeh, H.; Alizadeh, H. Developmental Patterns of Enzyme Activity, Gene Expression, and Sugar Content in Sucrose Metabolism of Two Broomrape Species. Plant Physiology and Biochemistry 2019, 142, 8–14

  Zare, K.; Shademan, M.; Seno, M. M. G.; Dehghani, H. CRISPR/Cas9 Knockout Strategies to Ablate CCAT1 LncRNA Gene in Cancer Cells. Biological procedures online 2018, 20 (1), 21

  Zahedi, M.; Parham, A.; Dehghani, H.; Mehrjerdi, H. K. Equine Bone Marrow-Derived Mesenchymal Stem Cells: Optimization of Cell Density in Primary Culture. Stem cell investigation 2018, 5

  Soltanian, S.; Riahirad, H.; Pabarja, A.; Jafari, E.; Khandani, B. K. Effect of Cinnamic Acid and FOLFOX in Diminishing Side Population and Downregulating Cancer Stem Cell Markers in Colon Cancer Cell Line HT-29. DARU Journal of Pharmaceutical Sciences 2018, 26 (1), 19–29

  Soltanian, S.; Riahirad, H.; Pabarja, A.; KARIMZADEH, M. R.; Saeidi, K.; Perez-Tejada, E.; Morales-Corona, J.; Gomez-Quiroz, L. E.; Gutierrez-Ruiz, M. C.; Olayo, R. Kaempferol and Docetaxel Diminish Side Population and Down-Regulate Some Cancer Stem Cell Markers in Breast Cancer Cell Line MCF-7. Biocell 2017, 41 (2–3), 33–40

  Ebadi, P.; Fazeli, M. Anti-Photoaging Potential of Propolis Extract in UVB-Irradiated Human Dermal Fibroblasts through Increasing the Expression of FOXO3A and NGF Genes. Biomedicine & Pharmacotherapy 2017, 95, 47–54

  Pasandideh, R.; Nassiri, M. R.; Raouf Delgosha, M.; Aslaminejad, A. A.; Tahmoorespur, M.; Zibaei, S.; Doosti, M.; Pasandideh, M. Evaluation of Cytokine MRNA Expression in Vaccinated Guinea Pigs with Foot-and-Mouth Disease Type O Inactivated Vaccine. Archives of Razi Institute 2016, 71 (1), 15–19

  Khajeh, H.; Bahari, A.; Lagzian, M.; Sabbagh, S. K. Functional and Key Gene Expression Analyses of Chicken Monocyte-Derived Dendritic Cells with Recombinant Interleukin 4. Iranian Journal of Allergy, Asthma and Immunology 2016, 15 (6), 508–514

  Soltanian, S.; Dehghani, H.; Matin, M. M.; Bahrami, A. R. Expression Analysis of BORIS during Pluripotent, Differentiated, Cancerous, and Non-Cancerous Cell States. Acta Biochim Biophys Sin 2014, 46 (8), 647–658

  Naeemipour, M.; Dehghani, H.; Bassami, M.; Bahrami, A. Expression Dynamics of Pluripotency Genes in Chicken Primordial Germ Cells before and after Colonization of the Genital Ridges. Molecular reproduction and development 2013, 80 (10), 849–861

  Foroughi, M. A.; Dehghani, H.; Mahdavi-Shahri, N.; Bassami, M. R. Sodium Selenite Increases the Transcript Levels of Iodothyronine Deiodinases I and II in Ovine and Bovine Fetal Thyrocytes in Vitro. Journal of Trace Elements in Medicine and Biology 2013, 27 (3), 213–220

  دانلود بروشور انگلیسی

  در حال حاضر بروشوری برای این قسمت بارگزاری نشده است. درصورت نیاز با پشتیبانی تماس بگیرید.


   


   

  دانلود بروشور فارسی

  در حال حاضر بروشوری برای این قسمت بارگزاری نشده است. درصورت نیاز با پشتیبانی تماس بگیرید.

  دیدگاهها

  1. عربیان

   سلام. این کیت استخراج را به چه روشی انجام می دهد؟

   • مدیر سایت دنازیست

    با سلام؛ این کیت با روش فنول-کلروفرم و «بدون استفاده» از ستون‌های سیلیکا استخراج RNA را انجام می‌دهد.

    اگر پاسخ خود را نگرفته‌اید؛ لطفا سوال خود را با جزئیات بیشتری بپرسید.
    متشکرم.

  دیدگاه خود را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.