لیست سفارشات پرایمر و پروب برای طراح

شماره سفارش1700760886
مشخصات سفارش دهنده
نام و نام خانوادگیمحمد امیری
تلفن همراه۰۹۳۰۰۶۶۲۵۸۶
نام دقیق ژن هدفomp P6 یا P6
ویژگی‌ها و مشخصات آزمایش هدف
هدف از انجام آزمایشجداسازی باکتری هموفیلوس انفلونزا ازبیماران با PcR
نوع آزمایش مد نظرPCR
نوع آزمایش مد نظر شما کدام است؟Conventional PCR
مشخصات ژن و ارگانیسم مورد نظر
ارگانیسم هدفانسان
شماره دستیابی به ژن هدف در پایگاه داده NCBIaccession number L42023
بخش مخصوص طراح
پذیرش سفارش؟در انتظار بررسی