استفاده از تکنولوژی کریسپر crispr cas9
روش‌های دست‌کاری هدفمند ژنوم
15 خرداد 1399