30 شهریور 1399

مقدمه‌ای بر انتقال ژن (ترانسفکشن) – بخش دوم

در بخش ۱ مربوط به پست «انتقال ژن توسط روش‌های غیر ویروسی به سلول‌های یوکاریوتی» در مورد مواد و روش‌های مرسوم ترانسفکشن بحث شد. در بخش […]
26 تیر 1399

مقدمه‌ای بر انتقال ژن (ترانسفکشن) – بخش اول

در این مطلب در رابطه با ترانسفکشن به کمک روش‌های انتقال فیزیکی و شیمیایی ژن به سلول‌های یوکاریوتی با روش‌هایی غیر ویروسی پرداخته شده است. با ما همراه باشید.