30 شهریور 1399

مقدمه‌ای بر انتقال ژن (ترانسفکشن) – بخش دوم

در بخش ۱ مربوط به پست «انتقال ژن توسط روش‌های غیر ویروسی به سلول‌های یوکاریوتی» در مورد مواد و روش‌های مرسوم ترانسفکشن بحث شد. در بخش […]
26 تیر 1399

مقدمه‌ای بر انتقال ژن (ترانسفکشن) – بخش اول

در این مطلب در رابطه با ترانسفکشن به کمک روش‌های انتقال فیزیکی و شیمیایی ژن به سلول‌های یوکاریوتی با روش‌هایی غیر ویروسی پرداخته شده است. با ما همراه باشید.
24 اردیبهشت 1399

کشت سلول: چالش pH، دما و CO2

در این مطلب به چالش pH، دما و CO2 در محیط کشت‌ سلول‌های جانوری می‌پردازیم و اصول پایه‌ای و علمی هر یک را بطور دقیق بررسی می‌کنیم.
22 اردیبهشت 1399

انتخاب دقیق محیط کشت به منظور کشت سلول‌های جانوری (بخش دوم)

به منظور «انتخاب دقیق محیط کشت»، در این مطلب در مورد «خصوصیات انواع متداول محیط‌های کشت سلول‌های جانوری»، «مزیت کشت سلول در آزمایشگاه» و ... بحث شده است.
20 اردیبهشت 1399

انتخاب دقیق محیط کشت به منظور کشت سلول های جانوری (بخش اول)

به منظور «انتخاب دقیق محیط کشت»، در این مطلب در مورد «نحوه انتخاب رده سلولی مورد نظر»، «منابع تهیه رده‌های سلولی» و «سلول‌های چسبنده و غیرچسبنده (سوسپانسیونی)» مطالبی ارائه می‌گردد.