انتخاب دقیق محیط کشت به منظور کشت سلول‌های جانوری (بخش دوم)
22 اردیبهشت 1399
انتقال ژن به سلول‌های یوکاریوتی - ترانسفکشن
مقدمه‌ای بر انتقال ژن (ترانسفکشن) – بخش اول
26 تیر 1399